Disclaimer

Inleiding

OK Gas neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via avg@okgas.nl.

 

Wie is OK Gas?

OK Gas is de besloten vennootschap OK Gas B.V., kantoorhoudende te (4181 CE) Waardenburg aan Regterweistraat 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30037038.

OK Gas is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt OK Gas uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor OK Gas persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens OK Gas voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door OK Gas worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van OK-GAS of wanneer u anderszins contact heeft met OK-GAS (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van OK-GAS), legt OK-GAS de door u opgegeven gegevens vast.

U kunt te allen tijde de website van OK-GAS anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met OK-GAS te delen.

 

Doelen

OK-GAS gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met OK-GAS of indien dit wettelijk verplicht is.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van OK-GAS naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

 

Nieuwsbrief

OK-GAS informeert geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Beveiliging

OK-GAS draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

 

– de website van OK-GAS is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden; – toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;

 

– alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens; en, – met de webhosting provider is een bewerkersovereenkomst gesloten die de beveiliging van uw persoonsgegevens eveneens waarborgt. Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

 

Cookies

OK-GAS maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van OK-GAS beter te laten functioneren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

 

OK-GAS maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt OK-GAS inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OK-GAS heeft hier geen invloed op. OK-GAS heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

 

Derden hebben geen toegang tot de door OK-GAS geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door OK-GAS worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen verwerking (bijvoorbeeld tegen direct marketing). 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. OK-GAS behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop OK Gas uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar avg@okgas.nl. Ook als je een klacht heeft over de manier waarop OK Gas uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar avg@okgas.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.